สพม.ชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,7993,1335,932
34%
17833:1
มัธยมศึกษาปีที่ 22,6813,1125,793
33%
17932:1
มัธยมศึกษาปีที่ 32,6673,0475,714
33%
17732:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8,1479,29217,439
54%
53433:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1203,0985,218
35%
15933:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,9483,0454,993
33%
16031:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,7692,9504,719
32%
15530:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,8379,09314,930
46%
47431:1
รวมทั้งสิ้น13,98418,38532,369
100%
1,00832:1