ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17747271,501
9%
2137:1
อนุบาล 23,6843,6317,315
44%
66911:1
อนุบาล 34,1343,8357,969
47%
68512:1
ระดับปฐมวัย8,5928,19316,785
14%
1,56711:1
ประถมศึกษาปีที่ 14,5004,2288,728
15%
70712:1
ประถมศึกษาปีที่ 24,7264,3029,028
15%
71313:1
ประถมศึกษาปีที่ 34,8794,6549,533
16%
71313:1
ประถมศึกษาปีที่ 45,1394,7729,911
17%
73014:1
ประถมศึกษาปีที่ 55,4745,27010,744
18%
73115:1
ประถมศึกษาปีที่ 65,6545,21010,864
18%
73315:1
ระดับประถมศึกษา30,37228,43658,808
50%
4,32714:1
มัธยมศึกษาปีที่ 14,6304,5119,141
34%
34826:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24,4894,4798,968
33%
34726:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34,3654,3758,740
33%
34625:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13,48413,36526,849
23%
1,04126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1993,1805,379
35%
16533:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,0103,1365,146
33%
16631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,8223,0274,849
32%
16130:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,0319,34315,374
13%
49231:1
รวมทั้งสิ้น58,47959,337117,816
100%
7,42716:1