สพป.ชัยภูมิ เขต ๓


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1184163347
8%
428:1
อนุบาล 21,0461,0382,084
45%
19511:1
อนุบาล 31,1331,0532,186
47%
19711:1
ระดับปฐมวัย2,3632,2544,617
19%
43411:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1711,1102,281
14%
20011:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3431,1752,518
16%
20113:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,3451,2462,591
16%
20113:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,3741,2702,644
17%
20213:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,5171,4462,963
19%
20215:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,5441,3612,905
18%
20414:1
ระดับประถมศึกษา8,2947,60815,902
66%
1,21013:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16544911,145
36%
5421:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25855091,094
34%
5520:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3543436979
30%
5418:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,7821,4363,218
13%
16320:1
มัธยมศึกษาปีที่ 47480154
37%
531:1
มัธยมศึกษาปีที่ 55588143
34%
529:1
มัธยมศึกษาปีที่ 64774121
29%
524:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย176242418
2%
1528:1
รวมทั้งสิ้น12,61511,54024,155
100%
1,82213:1