ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17747271,501
9%
2137:1
อนุบาล 23,6843,6317,315
44%
66911:1
อนุบาล 34,1343,8357,969
47%
68512:1
ระดับปฐมวัย8,5928,19316,785
20%
1,56711:1
ประถมศึกษาปีที่ 14,5004,2288,728
15%
70712:1
ประถมศึกษาปีที่ 24,7264,3029,028
15%
71313:1
ประถมศึกษาปีที่ 34,8794,6549,533
16%
71313:1
ประถมศึกษาปีที่ 45,1394,7729,911
17%
73014:1
ประถมศึกษาปีที่ 55,4745,27010,744
18%
73115:1
ประถมศึกษาปีที่ 65,6545,21010,864
18%
73315:1
ระดับประถมศึกษา30,37228,43658,808
69%
4,32714:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,8311,3783,209
34%
17019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,8081,3673,175
34%
16819:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,6981,3283,026
32%
16918:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5,3374,0739,410
11%
50719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 47982161
36%
627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 56291153
34%
626:1
มัธยมศึกษาปีที่ 65377130
29%
622:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย194250444
1%
1825:1
รวมทั้งสิ้น44,49540,95285,447
100%
6,41913:1