ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ

สพท.รหัสโรงเรียนชื่อ (ไทย)นร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020001ศาลาสามัคคี38385600001239ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020002บ้านระหัด2137160000929ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020003บ้านขามป้อม192103600001228ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020004บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)16396600001129ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020005บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)523360000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020011บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์4031419000018112ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020012บ้านเมืองกลางวิทยา563152600002089ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020013บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา1224660000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020014บ้านโนนเห็ดไคล2136160000829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020015บุปผาราม2237260000949ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020016บ้านโนนเขวา36388600001249ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020017บ้านโนนทอง005860000586ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020018บ้านโนนหนองไฮ723560000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020019บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง3338665030016912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020020บ้านกลาง3133760000689ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020021บ้านแก้งตาดไซ1233460000469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020022บ้านหนองบัว50218987030030913ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020023บ้านนาสีดา302101600001318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020024บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา20284600001048ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020025บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)49215763730024311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020026บ้านหัวโสก1324860000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020027บึงมะนาววิทยา2626860000948ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020028บ้านจมื่น1423360000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020029บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา39212564630021011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020030บ้านโนนงิ้ว1024260000528ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020031บ้านเขวา1526660000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020032บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)372129600001668ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020033บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี1323560000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020034บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)67337212000043915ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020035บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)493158600002079ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020036บ้านพรมห้วยข่าวิทยา216360000657ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020037บ้านโนนชาด0042000042ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020039ชุมชนบ้านเมืองเก่า1031387000014810ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020040บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี213103600001249ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020041บ้านหนองแต้2236260000849ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020042เกษตรศิลปวิทยา27313766730023112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020043ชุมชนบ้านหัน373126600001639ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020044บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า433166600002099ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020045บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง24314365930022612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020046บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)142151600001658ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020047บ้านตลาดอุดมวิทย์30290600001208ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020050สระโพนทอง17383600001009ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020051บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)26399600001259ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020052บ้านหนองคูวิทยาคม2333460000579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020053บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)13213766130021111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020054บ้านพีพวย1035960000699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020055บ้านโจดพิทยาคาร24282600001068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020056บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)10244682526316216ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020057บ้านฉนวน26297600001238ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020058บ้านท่าคร้อโนนศิลา1727360000908ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020059บ้านนาสมบูรณ์3236360000959ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020060บ้านห้วยยางดำ2126260000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020061บ้านหนองแดงกุดจิก1525560000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020062บ้านหนองโพนงาม2026660000868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020063บ้านหนองไผ่14110269130020710ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020064บ้านสารจอด272118600001458ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020065บ้านวังม่วง322144614860032414ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020066บ้านโคกสง่า25377600001029ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020067บ้านทิกแล้ง826660000748ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020068บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์924160000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020069บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)1626960000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020070บ้านสารจอดเก่า232105600001288ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020071บ้านดอนหัน2334460000679ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020072ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน322114600001468ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020073บ้านสวนอ้อย2235860000809ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020074บ้านหนองปอแดง1925360000728ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020075บ้านกวางโจนโนนทอง2425860000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020077คุรุราษฎร์วิทยา49217497940030215ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020078บ้านดอนจำปา332124600001578ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020079บ้านหนองกุง532156600002098ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020081กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)1423260000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020082บ้านเรือ45279600001248ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020083บ้านโนนสาทร21279600001008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020084ม่วงราษฎร์สามัคคี823060000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020085บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)1926064430012311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020086บ้านกุดโคลน623160000378ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020087บ้านหนองไรไก่1326560000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020089บ้านกุดแดง814360000517ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020090บ้านโนนสาวเอ้621560000218ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020092บ้านกุดจอก421450000187ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020093บ้านหนองปลา442141600001858ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020094บ้านธาตุ38213064330021111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020095บ้านหนองกุงใหม่46212264430021211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020096บ้านฝายพญานาค2127060000918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020097บ้านตาดรินทอง2834760000759ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020098บ้านหนองคัน462148600001948ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020099บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)252107600001328ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020100บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)15290600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020101บ้านนาหัวแรด1423660000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020102บ้านโนนหินแร่322960000328ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020103บ้านดอนเตาเหล็ก923960000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020104บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา1827760000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020105บ้านนาหนองทุ่ม823860000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020106บ้านหนองแซง36213410000017012ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020107บ้านโป่งดินดำ0032000032ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020108บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)4739764630019012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020109บ้านฉนวน3629962730016211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020110บ้านห้างสูง1725160000688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020111บ้านดอนไก่เถื่อน2435660000809ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020112บ้านกุดหมากเห็บ111560000167ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020113ฉิมพลีมา332123600001568ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020114บ้านดงเมย 2033960000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020115เพชรราษฎร์บำรุง50317612000022615ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020116เพชรราษฎร์สามัคคี411650000206ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020117บ้านหนองงูเหลือม1432760000419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020118บ้านโป่งโพธิ์1425560000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020119บ้านกุดขอนแก่น1131660000279ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020120บ้านเมืองคง2735260000799ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020121บ้านหนองขาม833360000419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020122บ้านโนนดินแดง933460000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020123บ้านโนนสลวย422660000308ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020124บ้านหนองสองห้อง111660000177ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020125ภูมิวิทยา9849623200001,06036ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020126บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)252124600001498ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020127บ้านหว้าทอง342109600001438ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020128ชุมชนบ้านหนองเซียงซา25388600001139ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020129บ้านโนนงาม325060000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020131บ้านพรมใต้พิทยาคาร521960000248ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020132บ้านกุดหัวช้าง1223160000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020133บ้านหนองบัวพรม27289600001168ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020134หนองเบนประภากร1223160000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020135บ้านหนองคอนไทย22295600001178ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020136บ้านมูลกระบือ1225460000668ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020137บ้านสีปลาด1335960000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020138บ้านโนนข่า923860000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020139บ้านหัวหนอง1125660000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020141บ้านหนองหญ้าข้าวนก18290600001088ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020142หนองเมยสามัคคี2635860000849ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020143บ้านแดงสว่าง513160621360042415ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020144โนนเสลาประสาทวิทย์80312467530027912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020145เนรมิตศึกษา383112616060031015ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020146บ้านโนนดินจี่31270600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020147บ้านหนองแวง3427763630014711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020148บ้านห้วยพลวง523560000408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020149บ้านหนองเม็ก2539064130015612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020150บ้านหินลาดพัฒนา1436260000769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020151บ้านดอนดู่2326660000898ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020152บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย1135860000699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020153บ้านหนองแฝก1023860000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020154บ้านวังหิน1132260000339ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020155ชัยชุมพลวิทยา43312364130020712ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020157ชุมชนแท่นประจัน90530212000039217ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020158บ้านมอญ27275600001028ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020159หัวนานคร2335160000749ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020160บ้านโนนคูณ303113600001439ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020161บ้านนาดี1633860000549ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020162บ้านหนองผักหลอด2128062630012711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020163บ้านหนองบัว1123760000488ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020164บ้านข่าเชียงพิน252112600001378ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020165บ้านสะเดาหนองไผ่51382600001339ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020166ไตรมิตรพิทยา44310163830018312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020167บ้านถนนกลาง1534560000609ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020168บ้านนายม32373600001059ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020169บ้านดอนหันนาสวรรค์1932660000459ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020170บ้านหินลาด524460000498ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020171โคกสะอาดศึกษา531740000227ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020172บ้านเหมือดแอ่หนองโดน18344673006912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020173บ้านหลุบค่าย832160000299ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020174สามสวนวิทยา52218674330028112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020175บ้านโจดโนนข่า35212165430021011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020176บ้านหนองคู32212364630020111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020177บ้านหนองเรือ422109600001518ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020178หนองมะเกลือบำรุงวิทย์1833960000579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020179บ้านดอนเค็ง2436460000889ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020181บ้านโนนสะอาด931750000268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020182บ้านหนองพีพ่วน2026460000848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020183บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์2236460000869ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020184บ้านเก่าวิทยานุกูล2228164030014311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020185บ้านหนองม่วงบำรุง1432650000408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020186บ้านเซียมป่าหม้อ3337364830015412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020188บ้านโคกกุง51312365730023112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020189บ้านตลุกหิน2034360000639ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020190บ้านหนองแวง2735963530012112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020191บ้านโปร่งสังข์932660000359ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020192ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่74333615417130082731ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020193ศรีแก้งคร้อ16261,1063800001,26844ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020194บ้านหนองแสงวิทยา31275600001068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020195บ้านหนองไฮ1123960000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020196บ้านสระแต้931960000289ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020198บ้านยางคำวิทยา1633160000479ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020199บ้านท่ามะไฟหวาน6631307000019610ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020200บ้านกุดโง้งดงสวรรค์70416589260032718ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020201บ้านท่าทางเกวียน331650000198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020202บ้านทุ่งคำหลวง22840000106ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020203บ้านนกเขาทอง2134960000709ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020204บ้านโคกล่าม1022860000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020205บ้านโคกงาม1022960000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020206บ้านดงพอง322060000238ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020207บ้านนาหนองทุ่ม56317010000022613ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020208บ้านนาแก5631769000023212ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020209บ้านหนองรวก1724860000658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020210บ้านหนองไผ่ล้อม40396600001369ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020211บ้านโคกสูง-วังศิลา1527760000928ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020212หว้านไพรสามัคคี1425760000718ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020213กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์0074000074ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020214บ้านดงขีสะเดาหวาน2333660000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020215บ้านโนนสะอาด2124960000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020216บ้านแก้ง-โนนส้มกบ312132600001638ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020217บ้านหนองขาม003060000306ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020219บ้านหนองแห้วปรางค์กู่433760000419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020220บ้านโนนงิ้วงาม005469300639ประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020221บ้านหนองช้างเอก633160000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020222บ้านซำมูลนาก3137962030013012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020223บ้านหนองสามขา1232660000389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020224บ้านโปร่ง1533760000529ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020225บ้านโนนคูณ731350000208ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020226บ้านหนองแกหนองโน2026460000848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020227บ้านหนองสังข์627960000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020228หนองพอกกองศรี1626560000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020229หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น35289600001248ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020230หนองแต้วรวิทย์1424360000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020231โคกม่วงศึกษา922960000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020232บ้านหนองหญ้าปล้อง624160000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020233บ้านก่าน35296600001318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020234บ้านหนองปลามันหนองไร่1424660000608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020235โนนศิลาเหล่าเกษตร211860000207ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020236บ้านเหล่ากาดย่า11940000105ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020237บ้านภูดินหินกอง2028063130013111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020238บ้านเลิงทุ่ม724460000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020239บ้านโคกไพรวัน923060000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020240บ้านโสกหว้าโนนหอม29283600001128ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020241บ้านหลุบคา102336243006711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020242บ้านคอนสาร26311465330019312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020243บ้านน้ำพุปางวัว1537660000919ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020245บ้านคลองบอน1624860000648ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020247บ้านดงกลาง2426661330010311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020248บ้านดงใต้1926360000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020249บ้านหนองตากล้า1526760000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020250บ้านกุดแคน722560000328ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020251บ้านท่าศาลา1725160000688ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020252บ้านโคกนกทา823860000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020254บ้านดงบัง2432864830010012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020255บ้านม่วง333104600001379ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020256บ้านนาบัว2935060000799ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020257บ้านหินรอยเมย1433460000489ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020258บ้านนาเกาะ43372600001159ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020259บ้านน้ำอุ่น1323960000528ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020260บ้านนาวงเดือน5531357000019010ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020261บ้านน้ำพุหินลาด35389600001249ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020262บ้านโนนหัวนา1323660000498ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020263บ้านทุ่งพระ113346203006512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020264บ้านห้วยแก้ว2134860000699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020265บ้านห้วยไห822960000378ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020266บ้านท่าเริงรมย์1332960000429ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020267บ้านห้วยทรายทอง513060000357ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020268องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)1122660000378ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020269บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)49217396530028714ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020270บ้านน้ำทิพย์1233660000489ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020272บ้านหนองเชียงรอด322109600001418ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020273บ้านโนนโจด1024760000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020274บ้านโนนสง่า1227060000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020275บ้านโนนคูณ30291600001218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020276บ้านโสกมะตูม24285600001098ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020277บ้านโจดกลาง2536160000869ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020278บ้านดอนอุดม23390600001139ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020279ชุมชนห้วยยาง71316276830030113ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020280บ้านหนองหล่มคลองเตย41215683330023013ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020281บ้านโนนเพิ่ม46392600001389ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020282บ้านป่าว่าน763142600002189ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020283บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก0073000073ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๒36020284บ้านปากช่องผาเบียด1936360000829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010001บ้านผือวิทยายน1924360000628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010002สระไข่น้ำขุนีวิทยา0063000063ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010003บ้านหนองไผ่ล้อม0083000083ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010005กุดตุ้มสามัคคีวิทยา392166700002059ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010006บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)43213568330026111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010007โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา0031000031ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010013โนนหว้านไพล36386600001229ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010014วัดพุทโธวาท2936660000959ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010015หนองสระสำราญราษฎร์1424160000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010016บ้านหนองบัวขาว583109600001679ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010018โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์2534160000669ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010019บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน0052000052ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010020บ้านท่าหินโงม9142591219870054823ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010021บ้านห้วยหมากแดง2327260000958ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010022บ้านวังโพน3929364930018111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010025บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)632460000309ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010026นาฝายวิทยา64314566030026912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010027บ้านช่อระกา32212966930023011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010028บ้านกุดขมิ้น823250000407ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010029บ้านหนองหญ้าปล้อง36398600001349ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010031นาเสียวศึกษาคาร001040000104ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010032บ้านนาวัง2926360000928ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010034ไทรงามผดุงวิทย์0042000042ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010035บ้านนาสีนวล2226460000868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010036บ้านแจ้งน้อย1935060000699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010038โนนสำราญวิทยา3136662730012412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010039ฉิมพลีวิทยา5832341010830040016ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010041เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์202116600001368ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010044บ้านขี้เหล็กใหญ่1424460000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010045สุนทรวัฒนา13061,1494000001,27946ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010046อนุบาลชัยภูมิ298101,9965400002,29464ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010048ชุมพลสวรรค์วิทยา3136763230013012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010049โค้งน้ำตับวิทยาคาร6342321211540041020ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010050วังก้านเหลืองดรุณกิจ563138600001949ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010051กุดเวียนวิทย์ผดุง1634960000659ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010052อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว71524412000031517ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010053บ้านเล่าวิทยาคาร452148600001938ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010054การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)822860000368ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010056บ้านโพธิ์ใหญ่1325060000638ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010059บ้านเสี้ยวน้อย1134060000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010060ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา2628663230014411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010061บ้านขวาน้อย1726260000798ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010067บ้านซับพระไวย์623460000408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010068บ้านหนองหญ้ารังกา20283600001038ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010069บ้านซับม่วง111540000165ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010070โพนทองพิทยา827860000868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010071บ้านนางเม้ง1925160000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010072บ้านโนนกอก422160000258ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010075บ้านลาดใหญ่664194611430037413ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010077บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)2336560000889ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010081บ้านกุดละลม723560000428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010082หนองนาแซงวิทยา36310264630018412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010084บ้านโนนสมบูรณ์2035660000769ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010085บ้านดอนหัน1532260000379ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010086บ้านหนองไผ่พัฒนา2032660000469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010087โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม923660000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010088ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา2535360000789ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010089บ้านหนองแหนดอนกู่1724960000668ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010090ห้วยต้อนวิทยา522148600002008ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010093บ้านชีลองกลาง1734460000619ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010094บ้านชีลองใต้26210163830016511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010095สามพันตาราษฎร์อุทิศ382117600001558ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010097ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)3427563630014511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010098บ้านชีลองเหนือ2829263230015211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010099บ้านม่วงเงาะ1726960000868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010100บ้านห้วยบงเหนือ2627165330015011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010101บ้านหินกอง1233860000509ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010102บ้านห้วยหว้า33210663130017011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010103บ้านห้วยบงใต้1623860000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010104บ้านสงแคน1622860000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010106บ้านหินลาด321550000187ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010107บ้านวังกำแพง1024360000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010108บ้านหนองกระทุ่ม322105600001378ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010109ยางนาดีราษฎร์ดำรง1624560000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010110บ้านหนองอ้อ3829663930017311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010111บ้านหลุบโพธิ์1522960000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010112บ้านกุดไผ่2028766130016811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010113บ้านห้วยหนองจันทิ1525260000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010114บ้านโนนขี้ตุ่น2824160000698ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010115บ้านกุดยาง513060000357ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010117บ้านโนนเปลือย35210165430019011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010119บ้านกุดหูลิง49213266330024411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010121บ้านโนนแดง6031627000022210ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010122บ้านต้อน1423060000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010123อนุบาลบ้านเขว้า582196700002549ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010124บ้านเขว้าศึกษา3721829000021911ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010125บ้านโนนตาด1924260000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010126บ้านกุดฉนวน212109600001308ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010127บ้านคลองไผ่งาม1124060000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010129บ้านหนองโสมง824760000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010130บ้านหว้าเฒ่า43385600001289ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010131บ้านซับปลากั้ง21280600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010132บ้านแก้งยาว1326662930010811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010133บ้านนาอินทร์แต่ง723160000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010134บ้านห้วยน้ำคำ1634360000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010135บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา22299600001218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010136ท่าแกวิทยากร1325160000648ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010137โนนน้อยแผ่นดินทอง3129664030016711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010138บ้านป่ายาง0032000032ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010139บ้านค่ายหางเรียง2223760000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010140บ้านวังปลาฝา522250000277ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010141บ้านวังกุ่ม1326160000748ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010143บ้านโนนโพธิ์1827360000918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010144บ้านห้วยหวาย513260000377ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010145ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)1024471172430059724ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010146บ้านคอนสวรรค์45210464230019111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010148บ้านโนนโพธิ์26280600001068ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010151สหราษฎร์นุเคราะห์142696133009611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010152บ้านหนองโนน้อย732360000309ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010153บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)2929063830015711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010155บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)242124600001488ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010156บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว1224260000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010157บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา31211764430019211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010158บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)392137600001768ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010159บ้านโนนพันชาติกุดโดน1532860000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010160บ้านดอนหันวิทยา1032360000339ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010161บ้านลำชี832860000369ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010162ชุมชนบ้านโสก23311861430015512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010163บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)1527060000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010164บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)003660000366ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010165ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์1232660000389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010166บ้านโปร่งโก732660000339ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010167บ้านยางหวาย45217763830026011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010170บ้านนาโจด822450000327ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010172บ้านนามน27374600001019ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010173บ้านสำราญ1535960000749ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010174บ้านนาฮี1034460000549ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010175บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น1525060000658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010176บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)1435060000649ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010177บ้านฝาย1524760000628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010178หนองตาไก้วิทยากร2035360000739ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010179บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)3336460000979ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010180ห้วยไร่วิทยานุกูล631960000259ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010181บ้านห้วยยาง2126460000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010182บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่2937060000999ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010183บ้านโสกมูลนาค722960000368ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010184บ้านหนองไฮโคกสง่า4438162730015212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010186บ้านนาคานหักประชานุสรณ์362127710960027215ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010187บ้านกุดชุมแสง43215176530025912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010188บ้านนาทุ่งใหญ่1727160000888ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010189บ้านหนองหอย20285600001058ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010190บ้านหนองลุมพุก24280600001048ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010191บ้านหนองสะแก2233060000529ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010192บ้านโชคอำนวย1632960000459ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010193คุรุประชานุกูล452178600002238ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010194บ้านห้วยกนทา59421297130034216ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010195บ้านปากห้วยเดื่อ1735560000729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010196บ้านท่าข่อย27292600001198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010197หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา46217774730027012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010198บ้านหัวนาคำ44215765530025611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010199บ้านโนนลาน31270600001018ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010200บ้านโนนถาวร1626460000808ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010201บ้านหนองไห2025060000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010202บ้านบ่อทอง55220678430034512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010204ราษฎร์บำรุง1926360000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010205ศรีสว่างสามัคคี2427560000998ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010206บ้านโนนสะอาด58215466430027611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010207บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)56210664130020311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010208บ้านโนนศรีทอง222108600001308ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010210บ้านโนนเหม่า472184600002318ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010211บ้านโหล่นสามัคคี574215125230032419ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010212บ้านห้วยกุ่ม40217465630027011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010213บ้านนางแดด18296600001148ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010214บ้านโนนศรีสง่า30211567730022211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010215บ้านคลองเจริญ222106600001288ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010216บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์3234960000819ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010217บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง922660000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010218บ้านโคกกรวดหนองพวง503120610030027012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010219บ้านนางแดดเหนือ22210864630017611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010220บ้านห้วยหัน25210465830018711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010221บ้านโนนตูม1328060000938ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010223บ้านทรัพย์เจริญ2026460000848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010224บ้านท่าวังย่างควาย722860000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010225บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน1624560000618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010226บ้านหนองไฮเหนือ1334160000549ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010227บ้านลาดเหนือ30381600001119ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010228บ้านโสกรัง1233360000459ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010229บ้านหนองนกออกประชาสรรค์1622960000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010230บ้านราษฎร์ดำเนิน1625170000679ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010231ชุมชนหนองไฮ35392600001279ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010232อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง14469052600001,04932ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010233บ้านลาดใต้21279600001008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010234หนองเบ็นเจริญวิทย์2026160000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010235บ้านหนองแห้วพัฒนา623760000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010236ชุมชนบ้านหนองแวง6041601012160034120ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010237บ้านห้วยหว้า521540000206ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010238บ้านนาเจริญ292110600001398ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010239บ้านนารี33211066730021011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010240บ้านหนองปล้อง6542271216960046122ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010241บ้านห้วยไผ่ใต้1632860000449ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010242บ้านสะพุงเหนือ1433460000489ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010243บ้านโคกสง่า1033360000439ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010244บ้านห้วยม่วง2026660000868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010246บ้านเจาทอง77429712000037416ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010247บ้านโนนม่วง2335960000829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010248บ้านลาดชุมพล49217175130027112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010249บ้านลาดไทรงาม443119600001639ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010250บ้านนาอุดม1833960000579ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010251บ้านพัฒนาสามัคคี5721929000024911ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010252หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา2335565130012912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010253แจ้งตราดคลองไทร3129263430015711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010254บ้านคลองจันลา392123600001628ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010255บ้านนาระยะพัฒนา2928963630015411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010257บ้านห้วยร่วม1925660000758ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010258สหประชาสรร46399600001459ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010259บ้านซับชมภู3139864030016912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010260บ้านเจาเหนือ1434260000569ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010261บ้านปรางค์มะค่า3229767630020511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010262แหลมทองผดุงวิทย์542176119850032818ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010263บ้านโนนผักหวาน1425960000738ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010264หินเหิบซับภูทอง1525260000678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010265บ้านสามแยกดงสวรรค์1622260000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010266บ้านวังตะกู25381600001069ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010267บ้านซับสีทอง2034660000669ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010268บ้านลาดผักหนาม1628062830012411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010269บ้านห้วยผักหนาม1925960000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010270หนองฉนวนวิทยาคม2127560000968ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑36010271บ้านหนองแวง23280600001038ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030001บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)24297600001218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030002บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)823560000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030003บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)2127560000968ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030004บ้านร่วมมิตร721760000248ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030005บ้านท่าแตง523060000358ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030006บ้านเดื่อ1126860000798ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030007บ้านสำโรงโคก1325160000648ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030008จัตุรัสวิทยานุกูล7444831519260074925ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030009บ้านมะเกลือโนนทอง38210865630020211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030011บ้านหลุบงิ้ว724060000478ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030012บ้านสระสี่เหลี่ยม34287600001218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030013บ้านทุ่งสว่างวัฒนา1024660000568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030014บ้านขามราษฎร์นุกูล1626660000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030015บ้านโนนคร้อ29299600001288ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030016บ้านใหม่นาดี1433660000509ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030018บ้านนา1332160000349ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030019บ้านหนองลูกช้าง1023460000448ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030020บ้านงิ้ว2437164230013712ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030021บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)80423012000031016ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030022บ้านห้วยยาง924460000538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030023บ้านหนองหญ้าข้าวนก2427260000968ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030024บ้านดอนละนาม922960000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030025บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)35213864930022211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030026กันกงบ้านลี่สามัคคี1223460000468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030027บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์)2526160000868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030028บ้านส้มป่อย33211364830019411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030029บ้านโนนเชือก2729765530017911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030030บ้านหนองม่วง342119600001538ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030031บ้านห้วยบง1534460000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030032บ้านห้วย421650000207ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030033บ้านหนองโดน622360000298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030034บ้านยางเครือ21950000116ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030035บ้านร้านหญ้า2225960000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030036บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)1232660000389ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030037บ้านโนนฝาย824260000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030039ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)32213067430023611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030040บ้านหนองลุมพุก48211864430021011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030041บ้านโสกรวกหนองซึก2035760000779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030042บ้านหนองโสน1024960000598ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030043บ้านทามจาน1031550000258ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030044ชุมชนบัวบานสามัคคี76429212000036816ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030045บ้านโคกโต่งโต้น1326263330010811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030047บ้านหนองบัวใหญ่67322210000028913ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030048บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)624860000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030049บ้านหนองไผ่ล้อม22280600001028ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030050บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)223660000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030051บ้านเกาะมะนาว2829165030016911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030052จอมแก้ววิทยา2027160000918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030053โคกเพชรวิทยาคาร3329667030019911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030054โคกสำราญราษฎร์อำนวย721760000248ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030055บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)1726560000828ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030056บ้านซับยาง723160000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030057บ้านหนองตะครอง824660000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030058ปากจาบวิทยา3439363830016512ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030059บ้านโคกสะอาด214060000427ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030060โคกหินตั้งศึกษาศิลป์1326860000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030061บ้านโปร่งมีชัย0032000032ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030062บ้านกุดตาลาด421960000238ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030063โคกเริงรมย์ศิลปาคาร2737664730015012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030064บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)627360000798ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030065บ้านหนองตะไก้2939263330015412ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030066ชุมชนชวนวิทยา51335917000041020ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030067บ้านเสลาประชารัฐ1324460000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030068หินตั้งพิทยากร321660000198ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030069บ้านห้วยทราย3735462830011912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030071บ้านหัวทะเล (ผ่องประชาสรรค์)30296600001268ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030072บ้านตาล20282600001028ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030073วังกะอาม421460000188ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030075บ้านหนองอีหล่อ222160000238ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030076บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)924660000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030077บ้านกลอยสามัคคี1422460000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030078หนองกกสามัคคี822660000348ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030079ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)91536717000045822ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030080ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)27213164430020211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030081บ้านหนองผักแว่น623060000368ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030082บ้านทองคำพิงวิทยา822460000328ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030083บ้านโคกแฝกดอนทะยิง522050000257ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030084หัวสระวิทยา2229763830015711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030085เขาดินพิทยารักษ์2936360000929ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030086บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)1127460000858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030087บ้านหนองดง1122960000408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030088หนองประดู่วิทยา2025360000738ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030089บ้านโคกแสว1022960000398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030090บ้านละหานค่าย1434460000589ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030091บ้านตะลอมไผ่133446323008912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030092บ้านหนองจาน1932760000469ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030093บ้านโคกสะอาด3336764230014212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030095โป่งขุนเพชร2636464230013212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030096บ้านดอนกอก2736960000969ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030098บ้านวังตะเฆ่6032421013660043819ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030099บ้านวังกะทะ45214376130024912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030100บ้านหัวสะพาน27295600001228ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030101บ้านวังอ้ายจีด33210164430017811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030102บ้านสำนักตูมกา2327764630014611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030103บ้านท่าโป่ง774372122689171688831ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030104บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน1522860000438ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030105บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม1324560000588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030106บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง822360000318ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030108บ้านหนองตานา28377600001059ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030109บ้านโสกปลาดุก31212167530022711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030110ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)1726460000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030111ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว3331267000015910ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030112บ้านหัวหนอง812660000347ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030113บ้านปากค่ายช่องแมว1621750000337ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030114บ้านหนองโจด442168600002128ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030115ชุมชนบ้านห้วยแย้79428013000035917ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030116บ้านหนองกองแก้ว924560000548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030117บ้านห้วยยางดี1524760000628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030118บ้านห้วยไฮ721650000237ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030119บ้านแจ้งใหญ่2226660000888ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030120บ้านใหม่สามัคคี1124060000518ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030121บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ2222520000474ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030122บ้านน้ำลาด1327660000898ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030123บ้านนาประชาสัมพันธ์59429413000035317ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030124บ้านวังตาท้าว30213265030021211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030125บ้านเสลี่ยงทอง37278600001158ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030126บ้านหัวสะพานประชาสรรค์432183700002269ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030127บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย102820000184ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030128หินฝนวิทยาคม1927162430011411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030129บ้านโคกสะอาด1527560000908ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030130องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)1023560000458ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030131บ้านวังอ้ายคง51311364730021112ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030132วังใหม่พัฒนา45213767630025811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030133บ้านวังตาเทพ46373600001199ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030134วังโพธิ์สว่างศิลป์1224460000568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030135บ้านไร่พัฒนา483205914360039618ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030136บ้านโคกกระเบื้องไห2325560000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030137บ้านหนองใหญ่2426260000868ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030138บ้านโนนสำราญ1826060000788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030139บ้านโนนสวรรค์1624660000628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030140บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์924660000558ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030141บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน2427360000978ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030142บ้านสะพานหิน25211764430018611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030143บ้านโป่งนกพิทยา34211064930019311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030144บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา25210463830016711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030145บ้านสะพานยาว39214266830024911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030146บ้านศิลาทอง2828963730015411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030147บ้านบุ่งเวียนวิทยา825760000658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030148บ้านไทรงาม3325860000918ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030149ซับมงคลวิทยา27210963430017011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030150บ้านวังมน1526660000818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030151ซับถาวรพัฒนา1224560000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030152บ้านโคกไค2235960000819ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030153บ้านยางเกี่ยวแฝก52218679430033212ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030155บ้านซับหมี343106600001409ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030157บ้านห้วยเกตุ23377600001009ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030159อนุบาลเทพสถิต258963019000088828ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030161บ้านดงลาน2234760000699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030162บ้านช่องสำราญ1533660000519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030163บ้านซับไทร1933360000529ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030164บ้านยางเตี้ยโคกรัง64221811000028213ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030165บ้านประดู่งาม1424360000578ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030166ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว6632161010440038617ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030167บ้านหนองจะบก1325360000668ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030168บ้านโนนมะกอกงาม1326360000768ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030169บ้านวังตาลาดสมบูรณ์472174109330031415ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030171บ้านวังคมคาย32390600001229ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030172ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล36211065930020511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030174บ้านหนองดินดำ27389600001169ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030175บ้านขี้เหล็ก2528963830015211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030176บ้านหนองขาม1125560000668ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030177บ้านหนองแขม723160000388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030178บ้านโกรกกุลา1925160000708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030179บ้านสามหลักพัฒนา422060000248ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030180ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร322138600001708ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030181บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี332120600001538ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030182รังงามวิทยา20280600001008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030183บ้านหนองตอ2334660000699ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030184ดอนเปล้าศึกษา1232960000419ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030185บ้านโสกคร้อ1123960000508ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030186บ้านหนองผักชี272103600001308ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030187บ้านบะเสียว824860000568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030188บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)8142471299356348322ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 4
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030189ซับใหญ่วิทยาคม743315122799191685930ปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030191บ้านซับเจริญสุข724960000568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030192บ้านวังพง1731750000348ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030193บ้านบุฉนวน3028965230017111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030194บ้านโนนสะอาด931750000268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030195บ้านตลุกคูณพัฒนา24287600001118ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030197บ้านเขื่อนลั่น1227160000838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030198บ้านหนองนกเขียน62930000155ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030199บ้านซับใหม่2226664630013411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030200บ้านวังกุง2333660000599ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030202บ้านท่ากูบ35212775730021912ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030203บ้านโป่งเกต1232260000349ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓36030204บ้านวังขอนสัก1634060000569ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1