ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17747271,501
9%
2137:1
อนุบาล 23,6843,6317,315
44%
66911:1
อนุบาล 34,1343,8357,969
47%
68512:1
ระดับปฐมวัย8,5928,19316,785
20%
1,56711:1
ประถมศึกษาปีที่ 14,4894,2188,707
15%
70412:1
ประถมศึกษาปีที่ 24,7054,2948,999
15%
70913:1
ประถมศึกษาปีที่ 34,8744,6419,515
16%
70813:1
ประถมศึกษาปีที่ 45,1224,7579,879
17%
72414:1
ประถมศึกษาปีที่ 55,4595,24910,708
18%
72615:1
ประถมศึกษาปีที่ 65,6415,19610,837
18%
72715:1
ระดับประถมศึกษา30,29028,35558,645
69%
4,29814:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,8301,3783,208
34%
16919:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,8031,3663,169
34%
16719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,6961,3283,024
32%
16818:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5,3294,0729,401
11%
50419:1
มัธยมศึกษาปีที่ 47982161
36%
627:1
มัธยมศึกษาปีที่ 56291153
34%
626:1
มัธยมศึกษาปีที่ 65377130
29%
622:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย194250444
1%
1825:1
รวมทั้งสิ้น44,40540,87085,275
100%
6,38713:1