ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1166141307
13%
655:1
อนุบาล 25115081,019
42%
1576:1
อนุบาล 36055151,120
46%
1637:1
ระดับปฐมวัย1,2821,1642,446
23%
3856:1
ประถมศึกษาปีที่ 16135751,188
15%
1667:1
ประถมศึกษาปีที่ 26975471,244
15%
1667:1
ประถมศึกษาปีที่ 36816191,300
16%
1678:1
ประถมศึกษาปีที่ 47046621,366
17%
1698:1
ประถมศึกษาปีที่ 57336791,412
18%
1659:1
ประถมศึกษาปีที่ 67747421,516
19%
1689:1
ระดับประถมศึกษา4,2023,8248,026
76%
1,0018:1
มัธยมศึกษาปีที่ 123831
26%
65:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2351348
40%
68:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3291342
35%
67:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8734121
1%
187:1
รวมทั้งสิ้น5,5715,02210,593
100%
1,4048:1