ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1479453932
8%
1257:1
อนุบาล 22,7732,7085,481
45%
46512:1
อนุบาล 33,0432,7915,834
48%
47112:1
ระดับปฐมวัย6,2955,95212,247
13%
1,06112:1
ประถมศึกษาปีที่ 13,2543,0776,331
15%
48313:1
ประถมศึกษาปีที่ 23,4623,1146,576
15%
48813:1
ประถมศึกษาปีที่ 33,5423,3506,892
16%
48614:1
ประถมศึกษาปีที่ 43,7413,4327,173
17%
49914:1
ประถมศึกษาปีที่ 54,0123,8467,858
18%
50516:1
ประถมศึกษาปีที่ 64,1373,6707,807
18%
50216:1
ระดับประถมศึกษา22,14820,48942,637
44%
2,96314:1
มัธยมศึกษาปีที่ 14,6304,5119,141
34%
34826:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24,4894,4798,968
33%
34726:1
มัธยมศึกษาปีที่ 34,3654,3758,740
33%
34625:1
มัธยมศีกษาตอนต้น13,48413,36526,849
28%
1,04126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1993,1805,379
35%
16533:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,0103,1365,146
33%
16631:1
มัธยมศึกษาปีที่ 61,8223,0274,849
32%
16130:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,0319,34315,374
16%
49231:1
รวมทั้งสิ้น47,95849,14997,107
100%
5,55717:1