ภาพรวม. จังหวัดเชัยภูมิ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17747271,501
11%
2137:1
อนุบาล 23,0102,9986,008
43%
53211:1
อนุบาล 33,3433,1296,472
46%
54112:1
ระดับปฐมวัย7,1276,85413,981
20%
1,28611:1
ประถมศึกษาปีที่ 13,6893,4737,162
15%
55713:1
ประถมศึกษาปีที่ 23,8653,5367,401
15%
56413:1
ประถมศึกษาปีที่ 34,0283,8057,833
16%
56214:1
ประถมศึกษาปีที่ 44,2353,9368,171
17%
57614:1
ประถมศึกษาปีที่ 54,5054,3818,886
18%
57915:1
ประถมศึกษาปีที่ 64,6604,2208,880
18%
58115:1
ระดับประถมศึกษา24,98223,35148,333
68%
3,41914:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,5991,2082,807
34%
14419:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,5341,2142,748
33%
14219:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,4801,1832,663
32%
14319:1
มัธยมศีกษาตอนต้น4,6133,6058,218
12%
42919:1
มัธยมศึกษาปีที่ 47480154
37%
531:1
มัธยมศึกษาปีที่ 55588143
34%
529:1
มัธยมศึกษาปีที่ 64774121
29%
524:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย176242418
1%
1528:1
รวมทั้งสิ้น36,89834,05270,950
100%
5,14914:1