คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
      ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
      Version.Version 2023... By CPM2 Tel..044861930-2