ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1257
29%
17:1
อนุบาล 2639
38%
19:1
อนุบาล 3448
33%
18:1
ระดับปฐมวัย121224
28%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2628
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 410212
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 57815
24%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 6639
14%
19:1
ระดับประถมศึกษา382563
72%
611:1
รวมทั้งสิ้น503787
100%
910:1