ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1358
17%
18:1
อนุบาล 261016
33%
116:1
อนุบาล 381624
50%
124:1
ระดับปฐมวัย173148
34%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 17916
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 261117
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 361016
17%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 49615
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 5279
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 671320
22%
120:1
ระดับประถมศึกษา375693
66%
616:1
รวมทั้งสิ้น5487141
100%
916:1