ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1121022
30%
122:1
อนุบาล 2171431
42%
131:1
อนุบาล 381321
28%
121:1
ระดับปฐมวัย373774
25%
325:1
ประถมศึกษาปีที่ 117926
16%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 292029
18%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 310919
12%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 415924
15%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 5171936
22%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131528
17%
128:1
ระดับประถมศึกษา8181162
54%
723:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1111526
39%
126:1
มัธยมศึกษาปีที่ 29716
24%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3101424
36%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น303666
22%
322:1
รวมทั้งสิ้น148154302
100%
1323:1