ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1347
29%
17:1
อนุบาล 2347
29%
17:1
อนุบาล 36410
42%
110:1
ระดับปฐมวัย121224
21%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1729
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 271017
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 38917
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 510919
22%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 66915
17%
115:1
ระดับประถมศึกษา444488
79%
615:1
รวมทั้งสิ้น5656112
100%
912:1