ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27815
63%
115:1
อนุบาล 3549
38%
19:1
ระดับปฐมวัย121224
23%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 14711
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38311
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101323
28%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 69615
18%
115:1
ระดับประถมศึกษา433982
77%
614:1
รวมทั้งสิ้น5551106
100%
813:1