ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-44
33%
14:1
อนุบาล 3448
67%
18:1
ระดับปฐมวัย4812
15%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1224
6%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2538
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 35813
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 47815
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 59514
20%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 610616
23%
116:1
ระดับประถมศึกษา383270
85%
612:1
รวมทั้งสิ้น424082
100%
810:1