ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2426
55%
16:1
อนุบาล 3235
45%
15:1
ระดับปฐมวัย6511
19%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2437
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3358
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5729
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6639
19%
19:1
ระดับประถมศึกษา291847
81%
68:1
รวมทั้งสิ้น352358
100%
87:1