ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2151429
55%
129:1
อนุบาล 391524
45%
124:1
ระดับปฐมวัย242953
17%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171431
17%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141327
15%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 3141630
16%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 4112334
18%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141529
16%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 6181634
18%
134:1
ระดับประถมศึกษา8897185
59%
1117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161228
38%
128:1
มัธยมศึกษาปีที่ 217522
30%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 391524
32%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น423274
24%
325:1
รวมทั้งสิ้น154158312
100%
1620:1