ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2628
67%
18:1
อนุบาล 3224
33%
14:1
ระดับปฐมวัย8412
33%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
25%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 24-4
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
4%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
17%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
21%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
17%
14:1
ระดับประถมศึกษา16824
67%
64:1
รวมทั้งสิ้น241236
100%
85:1