ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
100%
16:1
อนุบาล 3---
0%
--
ระดับปฐมวัย336
16%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
26%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3112
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4213
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 64610
32%
110:1
ระดับประถมศึกษา161531
84%
65:1
รวมทั้งสิ้น191837
100%
75:1