ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1123
27%
13:1
อนุบาล 2112
18%
12:1
อนุบาล 3246
55%
16:1
ระดับปฐมวัย4711
15%
34:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
24%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 35-5
15%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
24%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
12%
14:1
ระดับประถมศึกษา191534
48%
66:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17411
42%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2448
31%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3527
27%
17:1
มัธยมศีกษาตอนต้น161026
37%
39:1
รวมทั้งสิ้น393271
100%
126:1