ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2516
40%
16:1
อนุบาล 3639
60%
19:1
ระดับปฐมวัย11415
31%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-33
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-33
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
21%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4358
24%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5224
12%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 68-8
24%
18:1
ระดับประถมศึกษา171633
69%
66:1
รวมทั้งสิ้น282048
100%
86:1