ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1538
26%
18:1
อนุบาล 2459
29%
19:1
อนุบาล 38614
45%
114:1
ระดับปฐมวัย171431
27%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 19716
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 27714
17%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 38210
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 48816
20%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 57310
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 67916
20%
116:1
ระดับประถมศึกษา463682
73%
614:1
รวมทั้งสิ้น6350113
100%
913:1