ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2426
46%
16:1
อนุบาล 3437
54%
17:1
ระดับปฐมวัย8513
25%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-22
5%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2415
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 36410
26%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6448
21%
18:1
ระดับประถมศึกษา211839
75%
67:1
รวมทั้งสิ้น292352
100%
87:1