ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15611
24%
111:1
อนุบาล 291019
41%
119:1
อนุบาล 39716
35%
116:1
ระดับปฐมวัย232346
40%
315:1
ประถมศึกษาปีที่ 1538
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 48715
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 54711
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 610616
23%
116:1
ระดับประถมศึกษา383270
60%
612:1
รวมทั้งสิ้น6155116
100%
913:1