ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 191221
50%
121:1
อนุบาล 28614
33%
114:1
อนุบาล 3437
17%
17:1
ระดับปฐมวัย212142
34%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 16612
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 38816
19%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 59615
18%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 615621
25%
121:1
ระดับประถมศึกษา463783
66%
614:1
รวมทั้งสิ้น6758125
100%
914:1