ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1415
17%
15:1
อนุบาล 210616
55%
116:1
อนุบาล 3268
28%
18:1
ระดับปฐมวัย161329
37%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 17310
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2729
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3527
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 411314
28%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5314
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
12%
16:1
ระดับประถมศึกษา361450
63%
68:1
รวมทั้งสิ้น522779
100%
99:1