ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17310
43%
110:1
อนุบาล 2549
39%
19:1
อนุบาล 3314
17%
14:1
ระดับปฐมวัย15823
23%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 1268
29%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-44
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-33
11%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4314
14%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
18%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
14%
14:1
ระดับประถมศึกษา101828
29%
65:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19413
28%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210818
38%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310616
34%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น291847
48%
316:1
รวมทั้งสิ้น544498
100%
128:1