ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2-55
71%
15:1
อนุบาล 3112
29%
12:1
ระดับปฐมวัย167
26%
24:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
15%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
10%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 3134
20%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
30%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5213
15%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6112
10%
12:1
ระดับประถมศึกษา101020
74%
63:1
รวมทั้งสิ้น111627
100%
83:1