ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2628
53%
18:1
อนุบาล 3437
47%
17:1
ระดับปฐมวัย10515
18%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 14913
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3145
7%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 58614
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 65914
21%
114:1
ระดับประถมศึกษา303868
82%
611:1
รวมทั้งสิ้น404383
100%
810:1