ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27310
50%
110:1
อนุบาล 38210
50%
110:1
ระดับปฐมวัย15520
24%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 36814
22%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 54711
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6538
13%
18:1
ระดับประถมศึกษา323163
76%
611:1
รวมทั้งสิ้น473683
100%
810:1