ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2347
50%
81:1
อนุบาล 3527
50%
71:1
ระดับปฐมวัย8614
22%
151:1
ประถมศึกษาปีที่ 1729
18%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 2448
16%
81:1
ประถมศึกษาปีที่ 3369
18%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 45510
20%
91:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
14%
71:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
12%
61:1
ระดับประถมศึกษา232649
78%
481:1
รวมทั้งสิ้น313263
100%
631:1