ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
24%
17:1
อนุบาล 2516
21%
16:1
อนุบาล 310616
55%
116:1
ระดับปฐมวัย191029
14%
310:1
ประถมศึกษาปีที่ 113821
18%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 29817
14%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 311617
14%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 491120
17%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 510919
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111526
22%
126:1
ระดับประถมศึกษา6357120
58%
620:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112214
25%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 216723
40%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 313720
35%
120:1
มัธยมศีกษาตอนต้น411657
28%
319:1
รวมทั้งสิ้น12383206
100%
1217:1