ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
40%
14:1
อนุบาล 3336
60%
16:1
ระดับปฐมวัย5510
25%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
17%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 21-1
3%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
20%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5369
30%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
20%
16:1
ระดับประถมศึกษา141630
75%
65:1
รวมทั้งสิ้น192140
100%
85:1