ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 32-2
100%
12:1
ระดับปฐมวัย2-2
10%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 1-22
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2112
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4415
28%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5112
11%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6145
28%
15:1
ระดับประถมศึกษา9918
90%
63:1
รวมทั้งสิ้น11920
100%
73:1