ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24610
67%
110:1
อนุบาล 3235
33%
15:1
ระดับปฐมวัย6915
24%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1325
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2527
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 47310
21%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 56511
23%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
19%
19:1
ระดับประถมศึกษา272047
76%
68:1
รวมทั้งสิ้น332962
100%
88:1