ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
50%
13:1
อนุบาล 3213
50%
13:1
ระดับปฐมวัย426
13%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1527
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2729
22%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3325
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 45-5
12%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
17%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6628
20%
18:1
ระดับประถมศึกษา291241
87%
67:1
รวมทั้งสิ้น331447
100%
86:1