ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27310
71%
110:1
อนุบาล 3224
29%
14:1
ระดับปฐมวัย9514
25%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 23-3
7%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
14%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
21%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 56612
28%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 6336
14%
16:1
ระดับประถมศึกษา251843
75%
67:1
รวมทั้งสิ้น342357
100%
87:1