ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 214519
54%
119:1
อนุบาล 341216
46%
116:1
ระดับปฐมวัย181735
28%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 112-12
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 25611
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38614
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161127
31%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 64913
15%
113:1
ระดับประถมศึกษา513788
72%
615:1
รวมทั้งสิ้น6954123
100%
815:1