ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 213518
51%
118:1
อนุบาล 341317
49%
117:1
ระดับปฐมวัย171835
28%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 112-12
14%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 25611
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38614
16%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 46511
13%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161127
31%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 64913
15%
113:1
ระดับประถมศึกษา513788
72%
615:1
รวมทั้งสิ้น6855123
100%
815:1