ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 261420
63%
120:1
อนุบาล 312-12
38%
112:1
ระดับปฐมวัย181432
25%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
10%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4171229
30%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 53912
13%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 611819
20%
119:1
ระดับประถมศึกษา504696
75%
616:1
รวมทั้งสิ้น6860128
100%
816:1