ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
27%
14:1
อนุบาล 36511
73%
111:1
ระดับปฐมวัย9615
19%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1628
12%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 39312
18%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 4325
8%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 57714
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 68715
23%
115:1
ระดับประถมศึกษา392766
81%
611:1
รวมทั้งสิ้น483381
100%
810:1