ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 23-3
50%
13:1
อนุบาล 3123
50%
13:1
ระดับปฐมวัย426
7%
23:1
ประถมศึกษาปีที่ 1459
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 515722
28%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 67815
19%
115:1
ระดับประถมศึกษา443579
93%
613:1
รวมทั้งสิ้น483785
100%
811:1