ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27512
55%
112:1
อนุบาล 36410
45%
110:1
ระดับปฐมวัย13922
26%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 17512
19%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5729
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 661016
25%
116:1
ระดับประถมศึกษา343064
74%
611:1
รวมทั้งสิ้น473986
100%
811:1