ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-11
20%
11:1
อนุบาล 2123
60%
13:1
อนุบาล 31-1
20%
11:1
ระดับปฐมวัย235
28%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
31%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 31-1
8%
11:1
ประถมศึกษาปีที่ 4-22
15%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 54-4
31%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-22
15%
12:1
ระดับประถมศึกษา8513
72%
53:1
รวมทั้งสิ้น10818
100%
82:1