ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17-7
50%
17:1
อนุบาล 2145
36%
15:1
อนุบาล 3112
14%
12:1
ระดับปฐมวัย9514
28%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1718
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3145
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
25%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6213
8%
13:1
ระดับประถมศึกษา191736
72%
66:1
รวมทั้งสิ้น282250
100%
96:1