ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
40%
12:1
อนุบาล 2-11
20%
11:1
อนุบาล 3112
40%
12:1
ระดับปฐมวัย235
14%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 34-4
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6224
13%
14:1
ระดับประถมศึกษา171532
86%
65:1
รวมทั้งสิ้น191837
100%
94:1