ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1369
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3-55
9%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
11%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 571017
31%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา243155
86%
69:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11-1
11%
11:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2415
56%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3213
33%
13:1
มัธยมศีกษาตอนต้น729
14%
33:1
รวมทั้งสิ้น313364
100%
97:1