ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
50%
13:1
อนุบาล 2112
33%
12:1
อนุบาล 3-11
17%
11:1
ระดับปฐมวัย336
13%
32:1
ประถมศึกษาปีที่ 15-5
13%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2437
18%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4224
10%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 5628
21%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6189
23%
19:1
ระดับประถมศึกษา211839
87%
67:1
รวมทั้งสิ้น242145
100%
95:1