ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27613
38%
113:1
อนุบาล 371421
62%
121:1
ระดับปฐมวัย142034
21%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 110919
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101020
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111223
18%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 412921
16%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101323
18%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 616723
18%
123:1
ระดับประถมศึกษา6960129
79%
622:1
รวมทั้งสิ้น8380163
100%
820:1